Ο στόχος της Ημερίδας ήταν να συμβάλλει στην τεκμηριωμένη γνώση όλων που ασχολούνται με την Αιμαφαίρεση.

Η Θεματολογία επικεντρώθηκε:

  • στην συμβολή της εθελοντικής προσφοράς στην Αιμαφαίρεση από Υγιείς Δότες
  • Συλλογή των Αιμοπεταλίων
  • Ενδείξεις Μετάγγισης των Αιμοπεταλίων στην θρομβοπενία
  • Στην εφαρμογή της Θεραπευτικής Αιμαφαίρεσης στην Μονάδα της Εντατικής Θεραπείας